Новини  Форум  Річки  Озера  Моря  Пам'ятка  Словничок  Радіація  Посилання  Для листів

пам'ятка на www.poezdnik.kiev.ua



29 лютого 2012 постановою Кабінета міністрів України № 157 були схвалені зміни до постанови Кабміну Міністрів від 8 червня 1998 р. № 814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті", основною метою яких було уточнення на законодавчому рівні вичерпного переліку плавзасобів, не підлягають технічному нагляду з боку Реєстру. На підставі постанови Кабміну № 157 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України от 26 вересня 1997 р. № 1069 та від 8 червня 1998 р. № 814 »(пункт 2, підпункт 2) не підлягають нагляду з боку Реєстру ... каное, байдарки, гондоли і водні велосипеди.

Це означає, що каяки, каное і байдарки не потрібно реєструвати в жодних контролюючих органах.Тепер служба ДІМС (Державна інспекція по маломірних суднах), та прикордонна служба не мають права що-небуть вимагати від водних туристів на території України.



Вітаємо усіх водних туристів України із цією чудовою новиною!



Для історії та загального розвитку залишимо на сайті стару, "забороняючу" постанову

Про облiк плавзасобiв у прикордоннiй смузi України.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА від 27 липня 1998 р. N 1147, Київ

Про прикордонний режим. Із змінами i доповненнями (витяг)

ПЕРЕЛIК міст i районів, у межах території яких можуть бути встановлені контрольовані прикордонні райони (…райони, що межують з кордоном. Крим - повністю прикордонний район)

ПОЛОЖЕННЯ про прикордонний режим

2. У цьому Положенні вживаються терміни, що мають таке значення:

прикордонна смуга - це ділянка мiсцевостi, яка встановлюється безпосередньо вздовж державного кордону на його сухопутних ділянках або вздовж берегів прикордонних річок, озер та інших водойм у межах територій селищних i сільських рад, прилеглих до державного кордону, але не може бути меншою від ширини смуги мiсцевостi, що знаходиться в межах від лiнiї державного кордону до лiнiї прикордонних інженерних споруджень. До прикордонної смуги не включаються населені пункти i місця масового відпочинку населення;

контрольований прикордонний район - це дiлянка мiсцевостi, яка визначена в межах територiї району, мiста, прилеглої до державного кордону або до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, а також у межах територiального моря, внутрiшнiх вод, частини вод прикордонних рiчок, озер та iнших водойм i розташованих у цих водах островiв;

документ, що посвiдчує особу: для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвiдчення особи моряка, - службове посвiдчення, посвiдчення водiя чи iнший виданий державним органом документ, який має обов'язковi реквiзити: прiзвище, iм'я, по батьковi, фотокартку, пiдпис вiдповiдальної посадової особи, печатку або штамп установи, яка видала документ, дату видачi;

для iноземцiв - нацiональний паспорт або документ, що його замiнює;

для осiб без громадянства - посвiдчення особи без громадянства, посвiдчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвiдка на постiйне або тимчасове проживання;

судно - плавуча iнженерна споруда, що використовується або може бути використана як засiб для перевезення вантажiв i пасажирiв та виконання iнших робiт на водi;

самохiдне судно - судно з механiчним двигуном, який є енергетичним джерелом для його руху;

несамохiдне судно - судно, рух якого забезпечується енергетичним джерелом, що знаходиться поза межами судна, або з допомогою фiзичних зусиль людини;

маломiрне судно - самохiдне судно з головним двигуном потужнiстю менш як 75 кiнських сил i несамохiдне судно валовою мiсткiстю менш як 80 реєстрових тонн, а також моторне судно (незалежно вiд потужностi двигуна), парусне судно та несамохiдне судно (гребний човен вантажопiдйомнiстю 100 i бiльше кiлограмiв, байдарки вантажопiдйомнiстю 150 i бiльше кiлограмiв, надувне судно вантажопiдйомнiстю 225 i бiльше кiлограмiв);

плавзасiб - будь-який засiб, що не є судном, але пристосований для пересування на ньому людей по водi: водний мотоцикл, водний велосипед, моторний гiдродельтаплан, вiндсерфiнг та iншi засоби, основнi параметри яких не перевищують будь-якого параметра, встановленого для таких засобiв Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними та Севастопольською мiською державними адмiнiстрацiями;

порт - транспортне пiдприємство, призначене для обслуговування суден, пасажирiв i вантажiв на вiдведенiй порту територiї та акваторiї, а також перевезення вантажiв i пасажирiв на суднах, що належать порту;

пристань - невеликий порт на внутрiшнiх водних шляхах для обслуговування рiчкових суден, який має 1-2 причали;

причал - комплекс будiвель та гiдротехнiчних споруд, якi функцiонують у складi порту, пристанi або самостiйно i призначенi для пiдходу, швартування, стоянки та обслуговування суден, посадки i висадки пасажирiв, вантажних операцiй тощо;

пункт базування - комплекс будiвель та гiдротехнiчних споруд, якi не є причалами i призначенi для тримання i ремонту суден, плавзасобiв та засобiв для пересування по льоду, проведення регламентних робiт.

5. Контроль за додержанням прикордонного режиму у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi здiйснює Державна прикордонна служба у взаємодiї з органами внутрiшнiх справ.

6. Особи, виннi у порушеннi прикордонного режиму, несуть адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Порядок в'їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі

7. Громадяни України в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на пiдставi документів, що посвідчують їх особу.

12. Капітанам морських i річкових суден, власникам маломірних плавзасобів, забороняється ввозити у прикордонну смугу i вивозити з неї осіб, яки не мають вiдповiдних документів.

22. ... забороняється зберiгання на пристанях, причалах i в пунктах базування, плавання та пересування самохiдних та несамохiдних суден, плавзасобiв, засобів для пересування по льоду, незареєстрованих в установленому порядку в органах, якi здiйснюють нагляд за такими суднами i засобами, а також у вiдповiдних пiдроздiлах Державної прикордонної служби.

23. Облiк усiх самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi ведеться пiдроздiлами Державної прикордонної служби, про що у реєстрацiйних документах цих суден та плавзасобiв ставиться спецiальний штамп.

24. Самохiднi i несамохiднi судна, iншi плавзасоби пiсля реєстрацiї в установленому порядку приписуються до пристаней, причалiв i пунктiв базування та забезпечуються постiйними мiсцями для стоянки (зберiгання).

26. Самохiднi i несамохiднi судна, iншi плавзасоби протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район повиннi бути поставленi їх власниками на тимчасовий облiк у найближчому пiдроздiлi Державної прикордонної служби i утримуватися на визначених пристанях, причалах i в пунктах базування.

32. Посадка i висадка пасажирiв, завантаження i розвантаження самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв поза пристанями, причалами i пунктами базування забороняється

33. Випуск самохiдних i несамохiдних суден, iнших плавзасобiв у територiальне море та внутрiшнi води здiйснюється адмiнiстрацiєю пристанi, причалу або пункту базування згiдно з iнструкцiєю, яка затверджується мiсцевими державними адмiнiстрацiями разом з вiдповiдними пiдроздiлами Державної прикордонної служби.

Витяг надіслав - Святослав Заставський (Київ) (067)181-6856, 2010 р.

Создание сайта - RENAISSANCE.net.ua

Водный туризм Украины
2002